فرآیند خود اظهاری

ااغلب سازمانهای بزرگ، نیروهایی را در سطح شهر و یا سراسر کشور دارا می باشند که بنا به دلایلی (عدم دسترسی به دستگاه کارت ساعت، عدم حضور در محل فیزیکی مشخص، به صرفه نبودن تهیه دستگاه حضور و غیاب باتوجه به تعداد پرسنل مورد نظر و ...) نمی توانند به صورت مستقیم اطلاعات ورود و خروج و کارکرد خود را ثبت نمایند.

گرچه انتقال اطلاعات به صورت دستی، فایلهای مختلف و .. می تواند راهکاری جایگزین برای این امر در نظر گرفته شود، لکن به دلیل عدم دقت، تاخیر در ارسال، دوباره کاری، عدم امکان اعمال کنترل های مورد نظر و رایج و ... راهکار مناسبی به نظر نمی رسد. فرآیند خود اظهاری آرک جایگزین مناسب و کم هزینه ای برای حل این مسئله بوده و با توجه به تحت WEBبودن، ارتباط با نرم افزارهای حضور و غیاب، امکان تعیین گردش کار برای تایید کارکرد و نیز سادگی آن، این امر را به صورت مطمئن و سریع انجام می دهد.
امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱-     ایجاد فرمی به منظور ثبت اطلاعات کامل کارکرد همکاران به صورت خوداظهاری
۲-     امکان تعریف گردش کار برای این فرم به منظور طی پروسه تایید
۳-     امکان ثبت توضیحات توسط همکار (ثبت کننده اطلاعات) برای سطح بعدی به منظور شفاف سازی اطلاعات برای وی
۴-     وجود کنترل های هوشمند اولیه برای ثبت کننده اطلاعات به منظور جلوگیری از ثبت اطلاعات غیر ضرور
۵-     امکان تعریف تایید کنندگان اطلاعات ثبت شده
۶-      ایجاد استاندارد مشخص برای ارائه اطلاعات در قالب مورد نظر برای محاسبات بعدی
۷-     امکان ثبت کاملتر اطلاعات (نسبت به وضعیت موجود)
۸-     امکان تخصیص دسترسی به افراد برای ثبت و یا عدم ثبت اطلاعات
۹-     امکان تایید و یا عدم تایید اطلاعات توسط سطوح بعدی
۱۰- امکان ثبت توضیحات برای تایید و یا عدم تایید اطلاعات
۱۱- امکان گزارش گیری از اطلاعات ثبت شده در بازه زمانی مشخص
۱۲- امکان گزارش گیری از اطلاعات کارکرد بر اساس مرکز
۱۳- امکان گزارش گیری از اطلاعات کارکرد بر اساس نام فرد
۱۴-  انتقال اتوماتیک و هوشمند اطلاعات تایید شده به سیستمهای مربوطه در حوزه منابع انسانی