فرآیند تامین آتیه

 مسوولیت فرآیند تامین آتیه، محاسبه و نگهداری اطلاعات مربوط به پس اندازهای سهم کارمند و کارفرما می باشد. صدور اسناد مالی این سیستم نیز به صورت اتوماتیک انجام می شود.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱-     امکان تعریف درصد پس انداز سهم کارمند و کارفرما
۲-     امکان ثبت ریال برای سهم کارمند و کارفرما
۳-     امکان صدور سند برای مبلغ پس انداز به ازای هر فرد
۴-     امکان گزارش گیری از پس اندازهای انجام شده به صورت فردی و کلان
۵-     امکان واریز وجوه پس انداز به حساب مشخص شده
۶-      امکان محاسبه و بازپرداخت کل پس انداز انجام شده در زمان مورد نظر