سیستم لاتین حسابداری مالیپیش نياز: سیستم حسابداری مالی

منافع و مزایا: سهولت در ارائه اطلاعات اساسی مالی به صورت دوزبانه، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تهیه و تنظیم گزارشات اساسی به زبان انگلیسی، امکان استفاده همزمان سیستم حسابداری فارسی و انگلیسی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، ثبت لاتین شرح سرفصل و شرح حساب و ارائه گزارشات لاتین به صورت استاندارد زبان انگلیسی  (چپ به راست)

هدف: ایجاد سهولت و دقت در ارائه گزارشات دوزبانه برای سازمانهایی که نیاز به دریافت اطلاعات لاتین سیستم حسابداری مالی دارند


معرفی: با توجه به رشد سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و نیز نیاز روز افزون شركتها برای ارائه گزارشات مالی به زبان انگلیسی و همچنین جهت استفاده شركتهایی كه به نحوی مدیران غیر ایرانی در آنها مشغول فعالیت بوده و یا دارای شركای خارجی می باشند، نیاز به تامین اطلاعات مالی مورد نیاز برای ایشان احساس می گردد. به همین دلیل سیستمی با امکانات دوزیانه فراهم گردیده كه نیازهای فوق را برآورده می سازد.


¾¾


در دسته: حوزه مالی