سیستم ارزشیابی و صدور احکام

پیش نياز: سیستم پرسنلی و کارگزینی - سیستم حقوق و دستمزد

منافع و مزایا: افزایش سطح رضایت سرمایه انسانی با مدیریت هوشمند ارتقاء و تشخیص جایگاه سازمانی، ایجاد سیستم جبران خدمات و ارتقاء کارایی پرسنل، کاهش هزینه های نگهداری و کنترل صدور احکام، تعریف پارامتریک اقلام برای صدور احکام و ارتقاء سازمانی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، صدور هوشمند احکام بر اساس  عوامل پارامتریک تعریف شده

هدف: ایجاد سرعت و دقت در صدور احکام حقوقی و بالا بردن انگیزه سازمانی و مدیریت مکانیزم جبران زحمات کارکنان

معرفی: با توجه به اجرای سیستم طرح طبقه بندی مشاغل و نیز نظام ارزشیابی در شركتها و سازمانها و نیز لزوم وجود یك معیار مناسب و مشخص برای ارتقاء پرسنل و ایجاد یك مشخصات تركیبی (از تجربه و تحصیل و ...) برای پیشرفت درون سازمانی، این سیستم به كمك سیستم های پرسنلی و حقوق دستمزد، با امكان تعریف نحوه ارتقاء، امكان كنترل به روز و نسبتا هوشمندی را برای مجموعه جهت امور یاد شده فراهم می آورد. همچنین در همین راستا و برای شركتها و یا سازمانهایی كه نظام پیشرفت سازمانی آنها، نظام ارزشیابی می باشد نیز كارایی خواهد داشت.


¾¾

¾¾