سیستم اعتبارات و بودجه (دولتی)

این سیستم امكان اخذ اعتبارات مصوب كلی مجموعه ها و توزیع آن به مجموعه های تابعه و امكان كنترل نحوه تخصیص اعتبارات را در طول دوره بعد از ثبت آنها در سطوح دلخواه مالی دارد. همچنین امكان دریافت اعتبارات مصوب در طی مراحل مختلف (فصلی) در این سیستم لحاظ شده است.

همچنین در صورت ارتباط با سیستم مالی آرك امكان كنترل نحوه هزینه كردن اعتبارات را نیز می دهد.

این سیستم برای مجموعه هایی كه قصد دارند اعتبارات زیر مجموعه های خود را به نوعی كنترل نمایند كه هزینه های آنها از اعتبارات تخصیص داده شده عدول نكند بسیار مناسب است.

امكانات سیستم:

 1. امكان تعریف شركتهای متعدد و كنترل هر یك به صورت جداگانه (امكان چند شركتی)
 2. امكان تعریف دوره های مالی مختلف
 3. امكان تعریف فصول هزینه ای
 4. امكان تعریف پروژه ها، یا برنامه های قابل اجرا طی دوره مالی كه طی انجام آنها از فصول تعریف شده فوق هزینه خواهد شد
 5. امكان تعریف فصول هزینه ای هر برنامه یا پروژه به صورت مستقل
 6. امكان ثبت اعتبارات مصوب دریافتی و تخصیصی برای هر یك از فصول هزینه ای (بصورت كلی یا به تفكیك برنامه ها یا پروژه ها)
 7. امكان تعریف مراكز هزینه ای كه باید پروژه ها یا برنامه های مورد بند ۶ را اجرا كنند
 8. امكان ارتباط دادن هر یك از برنامه ها به مراكز هزینه تعریف شده در بند ۷
 9. امكان تعریف ریز برنامه ها برای هر یك از برنامه ها یا پروژه های تعریف شده در مورد بند ۴
 10. امكان ثبت مراحل دریافت اعتبار به تفكیك هر برنامه و فصل هزینه ای بصورت درصدی و مبلغ ثابت
 11. امكان ثبت درخواستهای هزینه از اعتبارات ثبت شده در مراحل گفته شده فوق به تفكیك برنامه و فصل
 12. امكان صدور تخصیص هزینه با توجه به درخواستهای ثبت شده در مرحله بند ۱۱
 13. امكان ثبت اسناد حسابداری برای هر یك از مراحل زیر:
  • الف) دریافت اعتبار ب) تخصیص اعتبار ج) هزینه اعتبار
 14. به تفكیك مراكز هزینه و برنامه یا پروژه و سرفصل هزینه با توجه به مراحل ثبت دریافت اعتبار و تخصیص اعتبار

 15. امكان گزارش گیری از تمام مراحل تعریف ها و ثبت درخواستها، تخصیصها و صدور اسناد حسابداری (بصورت مفصل و مفید)
 16. امكان ارتباط با مالی و صدور چك و پرداخت آن با توجه به تخصیص های تائید شده با كنترل موجودی و سقف اعتبارات هر یك از فصول هزینه ای و برنامه ها و دادن هشدارها و پیغامهای لازم
 17. امكان ذخیره امضاء تاییدكنندگان تخصیص ها برای چاپ فرم تخصیص با امضاء‌ الكترونیك
 18. گزارش نموداری اعتبار دریافتی (طی فصول سال) نسبت به كل اعتبارات مصوب
 19. گزارش نموداری نسبت اعتبار دریافتی به تخصیص هر مركز
 20. گزارش نموداری نسبت اعتبار دریافتی به اعتبار مصوب هر مركز هزینه
 21. گزارش اعتبارات تخصیصی به تفكیك قسمتها و به ریز برنامه ها و فصول
 22. گزارش اعتبارات ریز برنامه ها
 23. گزارش اعتبارات دریافتی طی مراحل (فصول سال)
 24. گزارش اعتبارات واگذار شده به زیر برنامه ها و فصول
 25. گزارش مانده اعتبارات دریافتی به زیر برنامه ها و فصول


 26. گزارش تخصیصهای صادره (كلی و برحسب قسمتها)
 27. گزارش واگذاری تخصیصهای صادره (كلی و برحسب قسمتها)
 28. گزارش میانگین مدت زمان صدور تخصیص (كلی و برحسب قسمتها)
 29. گزارش تخصیصهای باطله
 30. گزارش كلی بودجه و اعتبارات (برحسب برنامه، فصول، قسمتها)
 31. گزارش ریز بودجه و اعتبارات (برحسب برنامه، فصول، قسمتها)
در دسته: حوزه مالی