زیر سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد

 حفظ و توسعه توانمندی پرسنل سازمان از ویژگیهای ممتاز هر سازمانی بوده و هدف هر مدیر توانمندی است. یکی از سیستمها مهم برای تحقق این هدف، ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. این سسیستم بر اساس استاندارد و روال مشخص شده عملکرد کارکنان را به صورت دوره ای و به صورت هوشمند مورد بررسی قرار داده و با نظام رده بندی، رتبه بندی، کلاس بندی و روشهای مختلف دیگر کارکنان را بر اساس امتیازات کسب شده رده بندی می نماید. این سیستم کاملا مبتنی بر کارتابل و بدون کاغذ بوده و در ارتباط با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی، اطلاعات مورد نیاز را کسب و نتایج را به آنها منتقل می نماید.
امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
 امکان تعریف پارامترهای کنترل عملکرد به صورت داینامیک برای سازمان
 امکان تعریف فرمهای ارزیابی عملکرد برای رده های شغلی و یا واحدهای سازمان
 امکان تعریف شاخصهای کمی و کیفی و تخصیص سقف امتیاز به هر شاخص برای ارزیابی عملکرد کارکنان
 امکان تعریف دوره های ارزیابی عملکرد در سازمان (ماهانه، سه ماهه، ۶ ماهه و یا سالانه)
 ثبت نتایج ارزیابی عملکرد هر یک از افراد سازمان در هر دوره بر اساس شاخصهای تعریف شده در هر دوره ارزیابی
 امکان اعمال نتایج ارزیابی عملکرد در سیستم محاسبات پاداش و بهره وری سازمان
 ارتباط با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی جهت تبادل اطلاعات در قالب یکپارچگی
 گزارش از وضعیت ارزیابی افراد مختلف سازمان در هر دوره به صورت تجمیعی یا به تفکیک واحدهای سازمانی
 امکان گزارش از روند عملکرد هر فرد حاصل از نتایج ارزشیابی وی در طول مدت خدمت در سازمان
 امکان مقایسه کارایی حاصل از نتیجه ارزیابی عملکرد افراد متناظر در سازمان یا در یک واحد سازمانی
 عملکرد کاملا کارتابل بیس و بدون کاغذ
 ارزیابی به روشهای مختلف روز دنیا از جمله:  ۳۶۰ درجه، کمیته ای، فردی، ۳۶۰ درجه انتخابی
 ارائه گزارشات متنوع و جامع از رتبه بندی افراد ارزیابی شده در سازمان