زیر سیستم تشکیلات و چارت سازمانی

 چارت و تشکیلات سازمانی، مسوولیت ایجاد و مدیریت ریشه ای ترین بخش منابع انسانی سازمان یا همان تشکیلات را بر عهده دارد. بواسطه این سیستم جایگاه ، شغل و پست های سازمان در سیستم مشخص گردیده و اطلاعات پایه ای مربوط یه سیستمهای این حوزه تعریف می گردند.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
  امکان تعریف استانها و شهرهای مربوطه
  امکان تعریف مراکز خدمت مختلف در سیستم
  امکان اختصاص افراد به شعبه، سرپرستی و شهر و استان مربوطه
  امکان تعریف چارت سازمانی
  امکان فعال و یا غیر فعال نمودن بر بخش از چارت سازمانی
  امکان تعیین دوره برای فعالیت هر بخش از چارت سازمانی
 امکان معرفی سازمان در قالب واحدهای سازمانی، پستهای سازمانی و مشاغل
 امکان جابجایی پرسنل در پستهای سازمانی
 امکان جستجو در پستها، واحدها و مشاغل سازمانی
 امکان گزارشگیری از پرسنل به تفکیک زیر بخشهای سازمانی و یا مناطق جغرافیایی
 امکان گزارش از وضعیت چرخش سازمانی برای افراد
 مشخص نمودن تعداد پست و ردیف سازمانی مورد نیاز
 تعیین شرح مسوولیت و شرایط هر پست