زیرسیستم مدیریت مسیر شغلی، ارتقاء و انتصابات

 چرخه حیاط پرسنل در سازمان و روند و مسیر شغلی پرسنل، ضامن استفاده بهینه از توانمدی افراد و نیز حضور فعالانه آنها در هر سازمانی است. سیستم مدیریت مسیر شغلی قادر است تا با دریافت روند و فرمول استاندارد سازمان برای ارتقائات هر شغل، افراد مشمول را با سرعت و دقت شناسایی نموده و در قالب یکپارچگی با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی، حکم ارتقاء آنها را به صورت هوشمند صادر نماید.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱- امكان تعریف و طراحی نحوه ارتقاء کارکنان در سازمان و مسیر های شغلی افراد
۲- امكان تعریف مشاغل و عناوین سازمانی
۳- امكان تعریف نحوه ارتقاء و شرایط احراز یك پست سازمانی
۴- ارتباط یکپارچه با سیستم پرسنلی آرك
۵- ارائه نتیجه ارتقاء به سیستم حقوق و دستمزد آرك
۶- امكان نگهداری سوابق ارتقاء افراد در سنوات مختلف
۷- امكان تغییر در شرایط احراز یك پست سازمانی با گذشت زمان
۸- امكان تعریف امتیازهای ویژه برای احراز یك پست سازمانی و یا ارتقاء گروه در یك سازمان (نظام ارزشی)
۹- امكان تعریف ملاكهای نظام ارزشی
۱۰- امكان تعریف ضرایب برای امتیازهای مكتسبه جهت محاسبه حقوق از روی آن
۱۱- امكان تعریف انواع تحصیلات و شرایط احراز پستها به صورت تركیبی
۱۲- امكان تعریف جداول حقوق مبنای سالانه
۱۳- امكان تعریف رشته‌های شغلی نظام هماهنگ پرداخت
۱۴- امكان ثبت درجه‌بندی مناطق مختلف آب و هوایی
۱۵- امكان ثبت درجه‌بندی مناطق محروم از تسهیلات زندگی
۱۶- امكان تعریف ضریب فوق‌العاده شغل
۱۷- امكان ثبت شرایط اجرای تحصیلی و تجربی مشاغل
۱۸- امكان ثبت ضرایب ( درصدی ) درجات مناطق آب و هوایی
۱۹- امكان ثبت ضرایب(درصدی) درجات مناطق محروم
۲۰- تعریف انواع احكام
۲۱-  امكان گزارش گیری و چاپ لیست پستهای سازمانی
۲۲- امكان گزارش و چاپ پستهای خالی سازمانی (بدون تصدی)
۲۳- امكان گزارش و چاپ پستهای غیر خالی سازمانی (با تصدی)
۴۲- امكان گزارش از آمار كارمندان به تفكیك تحصیلات و جزئیات
۲۵- امكان گزارش گیری و چاپ مشخصات افراد شرایط احراز پستهای مورد نظر (و یا خاص)
 ۲۶- امكان گزارش و چاپ لیست مشاغل